Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 7. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Văn Phương
Ngày gửi: 21h:18' 05-03-2013
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 532
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP 9/2
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG


GV: TRƯƠNG VĂN PHƯƠNG
Yêu nöôùc
Tôn sư troïng ñaïo
Caực hỡnh aỷnh dửụựi ủaõy noựi ve neựt ủeùp truyen thoỏng naứo cuỷa daõn toọc ta?
KIỂM TRA BÀI CŨ:
1/ Thế nào là truyền thống tốt đẹp? 2/ Dân tộc Việt Nam có những truyền thống tốt đẹp nào? Nêu dẫn chứng cụ thể?
Hiếu thảo
Uống
nước
nhớ
nguồn
KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY
TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP
CỦA DÂN TỘC (Tiết 2)
BÀI 7: TIEÁT 12:
KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG
TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC (T2)
BÀI 7: TIEÁT 8:
1/ Khái niệm:
2/ Một số truyền thống tốt đẹp:
.
b/ Nhờ có truyền thống, mỗi dân tộc mới giữ được bản sắc riêng;
c/ Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp rất đáng tự hào;
d/ Không có truyền thống, mỗi dân tộc và cá nhân vẫn phát triển;
đ/ Trong thời đại mở cửa và hội nhập hiện nay, truyền thống dân tộc không còn quan trọng nữa;
e/ Không để các truyền thống dân tộc bị mai một lãng quên;
a/ Truyền thống là những kinh nghiệm quý giá;
Bài tập 3/26: Em có ñoàng ý vôùi ý kieán sau đây?
LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG
Lễ hội Đống Đa
Rước kiệu giỗ Tổ Hùng Vương
PHONG TỤC TẬP QUÁN
Ô ăn quan
Thi đấu vật
TRÒ CHƠI DÂN GIAN
Rồng rắn lên mây
Kéo co
Trang phục truyền thống:
Tiền thân của áo dài là áo giao lãnh, gần giống với áo tứ thân
ÁO DÀI
Chiếc áo dài qua từng thời kì
KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG
TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC (T2)
BÀI 7: TIEÁT 8:
Là di sản vô cùng quí giá.
Góp phần tích cực vào việc phát triển của mỗi dân tộc, cá nhân.
Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc là góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam.
1/ Khái niệm:
2/ Một số truyền thống tốt đẹp:
3/ Ý nghĩa:
Vì sao cần phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tôc?
Vậy giá trò toát đeïp cuûa daân toäc ñöôïc hình thaønh nhö
theá naøo?
a/ Hình thaønh trong moät thôøi gian ngaén
b/ Hình thaønh trong quaù trình lòch söû laâu daøi cuûa daân toäc,
ñöôïc truyeàn töø theá heä naøy sang theá heä khaùc
c/ Hình thaønh trong cuoäc soáng lao ñoäng
d/ Hình thaønh trong sinh hoaït vaên hoùa
Bài tập: Haønh vi naøo khoâng theå hieän tính keá thöøa vaø
phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc?

a/ Tham gia caùc hoaït ñoäng ñeàn ôn ñaùp nghóa.
b/ Soáng chæ bieát mình khoâng quan taâm ñeán ngöôøi khaùc.
c/ Bieát ôn oâng baø, cha meï, thaày coâ giaùo …
d/ Chaêm chæ, saùng taïo trong hoïc taäp, lao ñoäng.
KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG
TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC (T2)
BÀI 7: TIEÁT 8:
1/ Khái niệm:
2/ Một số truyền thống tốt đẹp:
3/ Ý nghĩa:
4/ Trách nhiệm của công dân và học sinh:
BT4/26 Hãy kể một vài việc em và các bạn đã và sẽ làm để góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của địa phương.
THẢO LUẬN NHÓM
Chng ta c?n lm gì v khơng nn lm gì d? k? th?a v pht huy truy?n th?ng t?t d?p c?a dn t?c?
Theo mẹ đi xem bói, nhuộm các màu tóc, đua đòi bắt chước, chê bai các truyền thống tốt đẹp, trọng nam khinh nữ, tảo hôn.
- Tự hào, bảo vệ, kế thừa, phát huy.
- Thích trang phục, lễ hội, món ăn, ứng xử văn hóa, sống nhân ái, trung thực., yêu tác phẩm nghệ thuật.
- Tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG
TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC (T2)
BÀI 7: TIEÁT 8:
1/ Khái niệm:
2/ Một số truyền thống tốt đẹp:
3/ Ý nghĩa:
4/ Trách nhiệm của công dân và học sinh:
Là công dân và học sinh em có trách nhiệm gì đối với việc kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
Bảo vệ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Phê phán, ngăn chặn tư tưởng, việc làm phá hoại truyền thống dân tộc.
CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC:
Nghị quyết lần thứ V của BCH Trung ương Đảng khóa 8 đã xác định:
“Kế thừa, phát triển các giá trị truyền thống là yêu cầu đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ chung của tất cả mọi người.”
Đại hội X của Đảng chỉ rõ:
“ Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong giao lưu quốc tế là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, chống sự xâm nhập của các luồng văn hóa độc hại để bảo vệ các giá trị truyền thống dân tộc.”
Trong khối di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và bảo vệ tổ quốc có câu nói nổi tiếng: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Một câu nói chỉ gồm gần hai chục từ nhưng đã bao quát được nhiều vấn đề. Một mặt Bác khẳng định nước ta là một nước văn hiến có truyền thống dựng nước giữ nước lâu đời và công lao dựng nước thuộc về các Vua Hùng. Một mặt Bác khẳng định và động viên quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện giữ vững độc lập tự do của Tổ quốc và muốn thực hiện được công việc thiêng liêng đó phải biết cùng nhau, tức là đoàn kết; lòng quyết tâm đó như là một lời hứa trước vong linh Tổ quốc
KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY
TRUYỀN THỐNG TỐT
ĐẸP CỦA DÂN TỘC
Truyền
thống
t?t d?p
c?a dn
t?c: nh?ng
Gi tr?
tinh th?n.
Khái niệm
Yêu nước
Đoàn kết
Hiếu thảo
Cần cù.
Góp phần
giữ gìn
bản sắc
dân tộc
Là những
di sản
vô cùng
quí giá
Bảo vệ,
kế thừa,
phát huy
Phê phán
việc làm
sai
Các truyền
thống
Ý nghĩa
Trách nhiệm
Trò chơi giải ô chữ:
Chủ đề: TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam
1
2
5
6
4
3
Luật chơi

Cú 6 hng, m?i hng l m?t t? ?ng v?i m?t g?i ý. M?i g?i ý l m?t cõu ca dao, t?c ng? núi v? m?t truy?n th?ng c?a dõn t?c Vi?t Nam. T? tỡm du?c cú s? ch? trựng v?i s? ụ tr?ng.
Cỏc em l?n lu?t gi?i t?ng ụ ch?.
Gi?i du?c m?t ụ ch? s? cú m?t t? núi v? truy?n th?ng c?a dõn t?c. M?i dũng cú 1 ụ mu d?, ghộp c? 6 ụ d?, em s? du?c t? khúa c?n tỡm.
G?i ý 1: Có công mài sắt có ngày nên kim.
Dáp án: Kiên trỡ
Trò chơi giải ô chữ
TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam
1
2
5
6
4
3
G?i ý 2: Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Dáp án: Doàn kết
Trò chơi giải ô chữ
TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam
1
2
5
6
4
3
G?i ý 3 : Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn ch? hiếu mới là đạo con.
Dáp án: Hiếu thảo
Trò chơi giải ô chữ
TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam
1
2
5
6
4
3
G?i ý 4: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.
Dáp án: Biết ơn
Trò chơi giải ô chữ
TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam
1
2
5
6
4
3
G?i ý 5: Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Dáp án: Lịch sự, tế nhị
Trò chơi giải ô chữ
TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam
1
2
5
6
4
3
G?i ý 6: Thương người như thể thương thân
Dáp án: Yêu thương con người
Trò chơi giải ô chữ
TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam
1
2
5
6
4
3
- Tỡm hieồu vaứ giụựi thieọu truyen thoỏng toỏt ủeùp nụi em ủang ụỷ
+ Leó hoọi truyen thoỏng
+ Nghe truyen thoỏng
+ Moựn aờn truyen thoỏng
- Tìm hiểu và tập biểu diễn các làn điệu dân ca 3 miền
- Chuẩn bị bài: Ki?m tra m?t ti?t (Ơn cc bi d h?c t? bi 1 - 7) v xem l?i cc bi t?p trong sch gio khoa.
Hướng dẫn học sinh học ở nhà:
 
Gửi ý kiến